B.TRANS
HOME
About Us
Chemical Handing Process
Management & Control
Emergency Response Services
Customer Reference
Transport Gallery
News Update
Contact Us
ไทยEn

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Management & Control
ในการเลือกประเภทยานพาหนะในการขนส่งจะพิจารณาชนิดของสารเคมี ปริมาณสินค้า สถานที่รับและส่งสินค้า ตลอดจนสภาพเส้นทางในการขนส่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดเตรียมยานพาหนะในการขนส่งเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้าไว้หลายประเภท เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถกึ่งพ่วงและรถพ่วง ทั้งนี้ภาชนะบรรจุที่ติดตั้งกับยานพาหนะแต่ละประเภทยังมีให้เลือกทั้งสแตนเลส (STAINLESS STEEL) และเหล็กเคลือบยาง รวมทั้งมีสัญลักษณ์และป้ายคำเตือนอันตรายติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนตามข้อกำหนดในเรื่องการขนส่ง อย่างปลอดภัย

การสำรวจเส้นทางในการขนส่งเป็นงานสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องทำก่อนที่จะทำการขนส่งในสถานที่แห่งใหม่ทุกครั้ง ข้อจำกัดต่างๆ อาทิเช่น ความคับแคบของถนน ชุมชนระหว่างทาง สะพานต่างๆ หรือสภาพการจราจรจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณา เพื่อกำหนดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด และจะเลือกใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นมาตราฐานทุกครั้ง

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการให้บริการที่ดีเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจเราให้เป็นผู้ขนส่งสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับลักษณะงาน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่สูง และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และก้าวหน้ามาร่วมกันทำงาน โดยบริษัทมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่แต่ละคนต้องปฏิบัติ และจัดผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน อันจะส่งผลให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันทำงานทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด