B.TRANS
HOME
About Us
Chemical Handing Process
Management & Control
Emergency Response Services
Customer Reference
Transport Gallery
News Update
Contact Us
ไทยEn

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Emergency Response Service
ในงานขนส่งการกำหนดเวลาในการรับส่งสินค้าให้เหมาะสมและตรงตามเวลานัดหมายเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกฏข้อบังคับที่ถูกต้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับกฏหมายในเรื่องการควบคุมความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ที่กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริษัทฯจึงกำหนดให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับการจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดกวดขัน เช่น การใช้ความเร็วตามกฏหมาย การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานแต่ละเที่ยว โดยพนักงานขับรถ ซึ่งจะต้องระบุวันที่ ชนิดสินค้า น้ำหนัก เลขกิโลเมตร เวลาเริ่มออกเดินทาง เวลาถึงผู้รับและเวลากลับถึงหน่วยงาน เป็นต้น โดยจะนำข้อมูลในรายงานการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บันทึกความเร็ว (TACHOGRAPH METER) ซึ่งติดตั้งอยู่กับรถขนส่งทุกคัน เพื่อให้งานขนส่งเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ในการขนส่งสินค้าระยะทางไกลซึ่งพนักงานขับรถจะต้องใช้เวลาในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง นานเกินกว่าชั่วโมงการทำงานที่บริษัทกำหนด ดังนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ประจำรถในงานขนส่งดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและยังสามารถช่วยเหลือกันได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

ยิ่งไปกว่านั้นในสินค้าอันตรายบางชนิด เช่น การขนส่งคลอรีนเหลวซึ่งจะต้องมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างปลอดภัยหรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเพียงเล็กน้อย ปัญกานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดรถนำขบวนในการขนส่งดังกล่าว โดยจัดให้มีพนักงานผู้มีความรู้ ความสามารถที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับคลอรีนเหลวโดยเฉพาะ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและชุดปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินไว้ครบถ้วน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยบริการฉุกเฉินที่ประกอบไปด้วยรถบริการฉุกเฉิน ที่มีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้พร้อมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีพนักงานที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรม และฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉินนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการรับ-ส่งสินค้าหรือระหว่างการเดินทาง ทำให้งานขนส่งสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเสียเวลาน้อยที่สุด