B.TRANS
HOME
About Us
Chemical Handing Process
Management & Control
Emergency Response Services
Customer Reference
Transport Gallery
News Update
Contact Us
ไทยEn

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

About Us
บริษัท บี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ "บี.ทรานส์" ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งเคมีภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายประเภท รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถกึ่งพ่วงและรถพ่วง เป็นต้น

บริษัท บี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับส่งสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ด้วยตระหนักว่าความปลอดภัยในธุรกิจเคมี มิได้จำกัดเฉพาะกระบวนการผลิตและการใช้เท่านั้น การขนส่งเริ่มตั้งแต่การรับ การขนย้ายและส่งมอบสินค้าอย่างปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน บริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินกิจการภายใต้นโยบายที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีมาตราการต่างๆ อาทิเช่น การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของยานพาหนะขนส่งรวมทั้งภาชนะที่ใช้บรรจุ การกำหนดเส้นทางและเวลาในการขนส่ง การคัดเลือกพนักงานขับรถ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในเรื่องอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนการทำงาน การควบคุมดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตราการต่างๆ ที่ตั้งไว้ เป็นต้น เมื่อผสมผสานวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตราการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเข้ากับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯจึงเชื่อมั่นว่า "ลูกค้า" ทุกรายจะได้รับการบริการที่ประทับใจและให้ความเชื่อถือเสมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในกิจการของเขาด้วย